مطالب فرهنگی وعلمی و مربوط به معلمان و جامعه اسلامی ایران
تبليغات X پیام استرآباد:وب بازنشستگان استان گلستان مسائل مربوط به آموزش و پرورش و فرهنگیان وبازنشتگان استان گلستان و مقالات آنها سخن اول و دیگر مطالب جالب و خواندنی بسم الله الرحمن الرحیم کانون جهاندیدگان درقلب تپنده شهرما(گرگان)جمعی عاشق و شیدا.دورهم جمع شده اند و دستانشان را بلندکرده اند.چون شاخه های سبز.میخواهند کهن سالان را جامه ای لطیف برتن کنند به لطافت نسیم بهاری.باشمیم گل یاس. دردل طبیعت زمینی یافتند و بنادارند.قصری فراهم کنند. آراسته به حضور سبز جهاندیدگان پرمهرو روشن ضمیر. باشد رضای یار وتبسم شیرین پیران خسته ولی امیدوار یاور راهشان باد و ثناگوی وجودشان. کانون بازنشستگان استان گلستان ***************************** معلم بلاگ Moallemblog ********************* باسمه تعالی یادش بخیر از :فریدون مشیری یادش بخیر عهدجوانی که تا به سحر با ماه می نشستیم ازخواب بی خبر اکنون که می دمد سحرازسوی خاوران بینم شبم گذشته زمهتاب بی خبر . . . . . . این سان که خواب غفلتم ازراه می برد ترسم که بگذرد زسرم آب بی خبر ********************* نکته معلمی رادیدم.جوان بودوچندسالی بیش از استخدامش نگذشته بود. او راه نمره فروشی پیش گرفته وازراه سالم منحرف گشته واز تدریس کامل درکلاس رسمی طفره رفته ومحصلین را به کلاسهای تدریس خصوصی خود دعوت مینمود- همانطورکه پزشکان جوان بیمارستانهای دولتی بیماران رابه مطب شخصی ویابه بیمارستانهای خصوصی دعوت مینمایند-اوراگفتم: در درستی چه دیدی که راه نادرست انتخاب نمودی؟ نگاهی حقیرانه به سراپای من انداخت. نگه کردن عاقل اندر سفیه-و جواب داد: آینده خود را در تو دیدم. ************************ بنام خدا دوشعر از:شاعر گرامی پرویز کریمی طنین تندر عنایتی کن وحکم قصاص خصم دنی کن جسارتی کن وخشم نهقته راعلنی کن سپاه خدعه صف آورده درمیانه میدان سلاح سلسله برداروعزم صف شکنی کن شکنجه تا نشوی زیر ثقل سیطره شب میان شط زلال سپیده آبتنی کن شب نفاق نگه دار رسانده تیشه به ریشه بساط فتنه برانداز و ختم ماو منی کن طنین تندر فریاد خشم همسفران باش برای گمشدگان قبیله رایزنی کن به دیده تا متبرک کنی بضاعت مارا حضور سر منیت را بخانه آمدنی کن شراره های عطش بیخ ارغوان غزل سوخت نثار مرقد این گل سرشک یاسمنی کن +++++++++++++++++++++++++++++++ باسمه تعالی غم از شاعرتوانا:پرویز کریمی مراغم سوی این سرچشمه های سبز جاری کرد مراغم درسکوت زرف این ظلمت نمایان ساخت غم باد و غم باران غم خاک و غم انسان غم غول بیابان گرد غریبی خسته بودم من.پریشان حال وبی سامان پروپا بسته درمیدان مغناطیس سرگردان غم ازمن پاسداری کرد غم ازمن .چشمه جوشان و اقیانوس رقصان ساخت غم از من غمگساری کرد. غم ازمن مهر تابان ساخت. ************************************ بنام خدا دو غزل از:استاد محمد ایرانفر ++++++++++++++++++++++++ گلگشت بهاران یادبادآن روزگاران ما جوانی داشتیم وقت گلگشت بهاران هم زبانی داشتیم درحریر سبزه زاران لعل می گون نقل ما مجتمع در زیر زلفش سایه بانی داشتیم هم به جنگل روزباران بود چوبین کلبه ای زیر سقفش گرم آتش آشیانی داشتیم درتمنای بهاری اسب سرخ آشفته بود مارها کرده لگامش کامرانی داشتیم ارغوان برروی گل پاشیده آن برگ ترش سرو بودو پای در آب روانی داشتیم مست و سرکش لاابالی بی خیال از روزگار دست درآغوش مهوش مهربانی داشتیم آبشاری بود وکه ترکیده بود از سرخوشی توی چشمه ماه سیمین داستانی داشتیم کوچه باغی بودازباد صبا رنگین شده بی خیال از هر عسس ماشب روانی داشتیم جام ها کرده روان دربزم گل درپای شمع تاربود و شعربود و لن ترانی داشتیم غنچه های گل به جگ جگ باز می شد پر زناز در نیاز بلبلان ما شب چرانی داشتیم ********************************* باسمه تعالی خزان زندگی دراین خزان زندگی غمم رها نمیکند کسم به در نمی زند مرا صدا نمی کند عطش گرفته این گلو .به قطره ای چو راضی ام چراسحاب قطره ای به نای ما نمی کند؟ به سایه ساز چشمه ای کسی نشسته باطرب کویر خشک تشنه را دگر نگا نمی کند امان بریده گریه ام.گرفته این دل حزین خدا چرا کرامتی به این گدا نمی کند؟ بسا سرادراین مغاک تیره گشته سربه زیر لبی شکفته بر سلام آشنا نمی کند شکسته چنگ درقفس خزان گرفته بال و پر پرنده اسیر من دگر صدا نمی کند. @@@@@@@@@@@@@@@@@ بسم الله الرحمن الرحیم نکته قابل توجه آقای وزیر رفاه بنقل از پیام استرآباد خبرنامه کانون بازنشستگان استان گلستان یکی ازبازنشستگان آموزش و پرورش که در دوره اکابر سواد خواندن ونوشتن راآموخته بود.چندروزقبل ورقه به دست وارد کانون شده گفت: (طبق این دستورالعمل یا نباید مبلغی بابت تعدیل حقوق سال86به ماداده شودویابایدهمان300%یعنی مبلغ544800ریال پرداخت گردد).اومیگفت: درپایان ماده6کفته شده((دستگاههای مشمول این بند موظفند))که ماشامل آن بند نمیشویم وسپس تبصره ای برای معلمین و کادرآموزش و پرورش آورده که لابد شامل حال ما بازنشستگان کادرآموزش وپرورش هم میشود. ونکته درآن است که این مطلب به ذهن کارشناسان. کارشناس یا کارشناس ارشد واحتمالا" دکترای سازمان عریص و طویل بازنشستگی دربرج این سازمان واقع در میدان فاطمی تهران نرسیده است؟؟؟؟؟؟؟ ************************* بسمه تعالی نکته گویند حکیمی گوشه عزلت گرفته وبه خودسازی مشغول شده بود.سلطان رامرضی درگرفت.بدنبال حکیم فرستاد و او را احضارکرد که به حضور رود. حکیم جواب داد:من گوشه عزلت گزیده ام وبه تزکیه نفس پرداخته و فعلا"در چله{چهله}نشسته ام .وازحضورمعذورم وزیر به دستورسلطان به نزدحکیم رفت وحضورا"از اودعوت به عمل آورد.حکیم باردیگر عذر خواست. گویند خوراک حکیم.نان جو بودوشیر بز.بدون هیچ تحمل دیگر.وزیر وقتی جواب منفی از حکیم شنیدوخوراک اورابدید .عصبانی شدوبرسراو فریادزد: اگرعاقل بودی وامرپادشاه رااطاعت می کردی.اکنون مجبور نبودی نان جوو شیر بز بخوری. حکیم باآرامی جواب داد: اگرتو عاقل بودی وبه نان جو وشیر بز اکتفامیکردی.اکنون مجبورنبودی.اطاعت سلطان کنی.وکمربه خدمت او بندی. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& شعری از:ع-م-شیرازی مامی زدگان مست زمینای الستیم اینیم که بودیم وهمینیم که هستیم دوشینه کلاه و کمر و جامه زربفت امروز چنین عور به ویرانه نشستیم ********************************* بنام خدا خبرازبی خبری گفت این گوش.به آن گوش دگر.باتب ولرز چه خبرداری تو؟ داداینگونه جواب.گوش دگر.باغم ودرد خبر از بی خبری؟ با خبرشدیم :که بازنشستگان امسال آموزش وپرورش گرگان اشتیاق بیشتری برای عضویت کانون بازنشستگان نشان داده اندوهرروز عده ای داوطلبانه به کانون رجوع کرده وتقاضای عضویت راتکمیل میکنند. آیا این اشتیاق از عملکرد کانون نتیجه شده یادلیل دیگری دارد؟بی خبریم باخبرشدیم: که بالاخره نظام هماهنگ حقوق(یاهراسم دیگر)به شکل قانون درآمدوبه دولت ارائه داده شدتا اجرا نماید. آیا این قانون موفق خواهد شد؟ تبعیض بین حقوقها رابرطرف نموده ویابازهم پردرآمدهارا پردرآمدترو افرادکم حقوق رابیچاره تر خواهد نمود یانه؟ بی خبریم. باخبرشدیم: که12% افزایشیحقوق بازنشستگان درسال81 راکه در اثر اشتباه تفسیر کارشناسان سازمان بازنشستگی درآن سال پرداخت نشده.قزاراست تاآخرسال جاری پرداخت نمایند.ولی آیا بودجه مالی آن تامین خواهدشد یانه؟ بی خبریم. باسمه تعالی باخبرشدیم: گردهمایی روسای هیات مدیره کانونهای استانهاواعضای کانون وزارت آموزش و پرورش درشهرستان بیرجند تشکیل گردیدو آنها نشستندوگفتند و نیم کاره برخاستند. ولی چه شد که نشست آنهاناتمام.تمام شد؟. بی خبریم با خبرشدیم: وزیر آموزش و پرورش آقای فرشیدی استعفانموده واین اقدام ایشان مورد قبول آقای رئیس جمهورواقع شده است ولی وزیر جدید کیست و وضعیت معاونین و وابستگان جناب وزیر چه خواهدشد؟ بی خبریم ******************************* معلم بلاگ moallemblog + نوشته شده در پنجشنبه نهم اسفند 1386ساعت 18:54 توسط اکبر بینا | -------------------------------------------------------------------------------- سخن اول بسم الله الرحمن الرحیم اول سخن نویسنده:استاد عباس مهارلویی خبرنامه پیام استرآباد کانون بازنشستگان استان گلستان به نام خداوند جان و خرد کزاین برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای اول سخن به نام اوست که جزاوکسی راسزاوارنیست که با نامش سخن آغازکنیم. اوکه خداوندجان وخرداست.که برترین اندیشه هاچیزی بالاترازعشق وعقل تصورنمی کندکه قادرمتعال آنهارادر نزدماانسانهابه ودیعه نهاده که چراغ راه باشدودلیل و راهنمای. ودیگرسخن.درودوسلام برانبیاءواوصیاءواولیاءبخصوص. محمدمصطفی وسرسلسله اوصیاءواولیاء.علی مرتضی ونامدارترین معلم زمانها.لقمان که لقمان ازمعلمان واقعی است ونامش در قرآن. واما بعد . . . . . . سوال روزاین است که مابازنشستگان به کجابندیم؟ به کدام ارگان آویزیم ؟ گرفتاریهای کارمان را باید با که درمیان بگذاریم؟ ما معلمان بازنشسته وبطورکلی ماآموزش وپرورشیان بازنشسته بایدحرفهایمان.حرفهای حسابمان رابه چه کسی بگوئیم که به آن گوش داده ودر رفع مشکلاتمان بکوشد؟ مقام وزارت متبوعه-البته وزیرسابق-که مارااز خودراندوآشکارا اعلام داشت که من وزیرشمانیستم؟ وبالنتیجه وزارتخانه وادارات متبوعه هم به پیروی ازوزیر خود.دیگربرای ماتره هم خرد نمی کنندوبامامثل غریبه ها رفتارکرده ومانندخواهران وبرادران ناتنی برخوردمیکنندو انگارنه انگار که ماهم روزی رورگاری درهمان اداره رفت وآمدداشتیم واحتمالا"پشت همان میزهانشسته بودیم و درخدمت مردم بوده ایم ویااحتمالا"آقای مدیرکل یابه زبان امروزه رئیس سازمان درآن زمانهاازمحصلین مابوده اند. حتی وزیروقت ویابالاترها. ماهمه چیزمان درهواست حتی دریافت ماهیانه مان. حقوقمان راازیک جامیگیریم وبقیه مزایا راازجای دیگر و همین است که وقتی موضوعی به اشکال برخوردمیکند هریک ازاین دوارگان گناه رابه گردن دیگری می اندازد. مثلا"چندی پیش به خاطراختلاف نظردوسازمان آموزش وپرورش و بازنشستگی درموردپرینت کردن یک سری احکام که بایدصادروبه حسابداری ارائه شودتاپول آن به حساب ماچندهزارنفربازنشسته استان واریزشود.دریافت این مبالغ مدتی به تاخیرافتاد.بی خیال آنکه ممکن است این چندهزارنفر به آن پول-هرچقدراندک-احتیاج داشته باشند. ماازقدیم نمیدانستیم وهنوزهم نمیدانیم که دادخواهی خودرابه کجابایدببریم.وبه که بگوئیم.زنجیری هم وجودندارد که باحرکت دادن آن.زنگ دادخواهی رابه صدا درآوریم وفریاد رس بخواهیم. مایک دلسوزمیخواهیم.یک وزیرمیخواهیم.کسی که تکیه گاهمان باشد.ارگانی که منافعش بامنافع مادرتضادنباشد کسی که درمواقع تصمیم گیری ودرمراکزتصمیم گیرنده به دفاع ازمنافع مشروع مابرخیزد.ماسازمان بازنشستگی راکه درواقع یک سازمان انتفاعی میباشدوبیشتربه فکر منافع خودش است تامنافع بازنشستگان به عنوان حامی خود قبول نداریم. سازمانی که تمام سعی و کوشش و تلاش کارشناسانش درتغییرجهت قوانین ومصوبه های هیات دولت به نفع خودش بوده وآنهارابه نفع سازمان انتفاعی خودش تفسیر میکندوحتی به رای دیوان عالی عدالت اداری هم اهمیت نداده وآنچه خودمیخواهدانجام میدهدوحق این قشروسیع بازنشسته راازبین برده وپس از چندسال اگرهم ارسرناچاری وبه حکم دادگاه ویاپیگیرینمایندگانی چند که آن رادرمجلس مطرح میکنند بخواهد حق ماراپرداخت کند.بنابرروش غیرعادلانه ای که این روزهاباب شده-مبلغ استحقاقی.اززمان اعلام رای دادگاه ویا قانونی شدن مجدد مصوبه درمجلس پرداخت میشود.نه از زمان استحقاق؟؟مبالغ زیادی از این حق از بین میبرد.به عنوان نمونه: ازدیادسنواتی بازنشستگان ازمدتی قبل-که ماهم دقیقا" نمیدانیم ازکی-اعمال نشده بود که به دستوردیوان عدالت اداری.سازمان بازنشستگی مجبوربه پرداخت این مبالغ شد. ولی نه از زمان استحقاق. بلکه از زمان رای دیوان. اشتباه.نپرداختن12% ازدیادحقوق1381به بازنشستگان سال های قبل از آن. به خاطر تفسیر غلط کارشناسان سازمان بازنشستگی. ازاموری است که باوجود رای همگانی دیوان عدالت اداری مبنی برمحق بودن بازنشستگان.-درحدودیکسال پیش-هنوزهم رفع اشکال نشده وچیزی به دست صاحبان حق نرسیده است. ازدیاد300%حقوق پایه(مبلغ544800ریال)ازابتدای سال 1386که طبق مصوبه دولت بایدبه معلمان تعلق گیرد. توسط مفسرین سازمان بازنشستگی برای معلمین بازنشسته که یقینا"بازهم معلم هستندبه150%(یعنی 272400ریال)تقلیل یافته است.چرا؟؟؟؟؟؟ نکته دیگرآنکه:مادیگرنمی خواهیم جزو"وغیره ها"باشیم درقبل از انقلاب همه جا دیده میشد-حتی روی شیشه ویترین داروخانه ها-که نوشته اند کارمندان دولت"و فرهنگیان"وحالاهم وقتی قانونی برای وزارتخانه ای تصویب میشود.درآخرکارنوشته میشود"وبازنشستگان" که گاهی هم این جمله آخر بنابه سهل انگاری و یابی توجهی ماشین نویس وعدم توجه یااعتنامسئولین ازقلم می افتدوبدون آنکه کسی متوجه نقص مکتوب شود. قانون ناقص به مرحله اجرا میرسدومامی مانیم و کلی گرفتاری باکسانی که حاضرنیستنداین سهل انگاری رابه گردن بگیرند. مارانمرده کفن نکرده وغسل ندهید.ماهنوز زنده ایم وحق زندگی داریم.یک زندگی سزاوار و آبرومندوبدون تشویش وناراحتی.تشویش از مریض شدن ومخارج سنگین درمان رابرگرده کشیدن.تشویش ازسرگردانی دراوقات فراغت وآوارگی در خیابانها به خاطرنداشتن جاومکان مناسب برای دورهم جمع شدن.تشویش ازندیده انگاشتن مادر اجتماع به خاطر وضعیت مالی و هزاران تشویش دیگر. طبق هرقانونی که قبول داشته باشید-قانون مقدس اسلام.قانون ادیان الهی دیگرویاقانون بشر- ماسالخوردگان باید در رفاه و آسایش زندگی کنیم تا دستورالهی برسدوبه سرمنزل موعود برویم. وبدانید که عاقبت کارهمه.همان خواهدبود.ومنزل آخر همان و بدانیدکه: "بازنشستگی .آئینه آینده نمای.شاغلین" پس آینده خودرادرامروزمابازنشستگان ببینید. والسلام. آبانماه1386 ********************** معلم بلاگ moallemblog + نوشته شده در پنجشنبه نهم اسفند 1386ساعت 14:40 توسط اکبر بینا | -------------------------------------------------------------------------------- نامه سرگشاده بسم الله الرحمن الرحیم نامه سرگشاده از:پیران جهاندیده وسرد وگرم روزگارچشیده.بازنشستگان سختی ومشقت روزگارکشیده ی آموزش وپرورش گرگان به:عالیترین مقام اجرایی استان.جناب آقای مهندس محمود زاده استاندارمحترم استان گلستان ای عزیز.فریاد رس میخواهیم که کاردبه استخوان رسیده است ونیشتربه جان. فرزندم:اشتباه نکن.فریادمابخاطرمال ومنال نیست که: گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم گربه آب چشمه خورشید دامن تر کنم بلکه فریاد از زخم عمیقی است که جدیدا"ازطرف مدیریتی ضعیف وناکارآمد در استان.برپیکره حساس شخصیت ما معلمان وپیران آموزش وپرورش وارد شده است. شرح حال آنکه: در روز شنبه 15/10/86به مناسبت روزخانواده.مارا با خواهش وتقاضاوبعضا" تلفنی که به منزلمان شدبه جلسه ای دعوت کردندتا ناظربی احترامی وتحقیر خود و پیران سرافراز خودباشیم.که باوجود یک عمرسرافرازی و افتخارشاهد انجام مراسمی باشند که اکثریت شرکت کنندگان آن حتی غیرآموزش وپرورشیهامعتقدبودند که در آن حق حرمت معلم بعمل نیامده است. آقای استاندار.فرمایشات نماینده محترم ولی فقیه و جنابعالی رادر مورد احترام به معلم بپذیریم.یابی احترامی وکم ارزش نشان دادن معلم توسط ستاداستانی انتخاب پیشکسوتان نمونه گلستان را؟ آیا درتمام استان گلستان یک پیرمعلم نبود که لایق تفدیر باشد؟ ؟ ؟ آیا این یک اهانت به تحصیل کردگان گرگان نیست؟ منتظراقدام مناسب شما در مقابل هرشخص وشخصیتی که مسئول این بی احترامی بوده هستیم. باتشکر کانون بازنشستگان استان گلستان معلم بلاگ moallemblog + نوشته شده در سه شنبه هفتم اسفند 1386ساعت 17:8 توسط اکبر بینا | -------------------------------------------------------------------------------- رئیس جمهورعزیز بازنشستگان را دریابید بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتراحمدی رئیس جمهورمحترم باسلام وآرزوی توفیق خدمت برای همه خادمان کشورمان ازپروردگارمهربان.باستحضارمیرساند: دربند6مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 11008/ت63715مورخه28/01/86مقررداشته اند: ((دستگاههای مشمول این بندموظفندپس ازاجرای بند2 این تصویب نامه.معادل مبالغ مذکور را باهمه سازو کار به بازنشستگان و وظیفه بگیران خود پرداخت نمایند.)) نظربه اینکه درتبصره بند6 ((ضریب فوق العاده تعدیل درمورد شاغلین طرح طبقه بندی معلمان آموزش وپرورش و. . . . . . به میزان 300%حداقل حقوق مبنا ذکر شده است)) سازمان بازنشستگی حق تعدیل معلمان بازنشسته را بدون توجه به بند6 همین میزان را به 150%تقلیل داده است. معلمان بازنشسته آموزش و پرورش انتظار دارند: باتوجه به خدمات خود درطول دوران آموزش ویکسان بودن هزینه زندگی برای همه .بیش از این دریافتی شاغل وبازنشسته را متفاوت نساخته ومعلمان بازنشسته همچون معلمان شاغل از حق تعدیل 300% برخوردارگردند. باشد که با این عمل کوله بار غمها یی راکه به دلهای معلمان بازنشسته سنگینی میکند (مخصوصا" قبل از 79) بزدائید. کانون بازنشستگان استان گلستان وبلاگ معلم + نوشته شده در یکشنبه پنجم اسفند 1386ساعت 13:3 توسط اکبر بینا | -------------------------------------------------------------------------------- یک شعرازشاعر شیرازی یک شعر بسم الله الرحمن الرحیم شعری از:ع م شیرازی یکی ازشاعران دست دوم یا سوم عصرحافظ ساقیاجام.تهی ساز.مظفرآمد مطربا ساز. برانداز. مظفر آمد مه رخا روی بپوشان و به سرچادرکن حاجبا پرده بینداز. مظفر آمد محتسب برسرما کوفت به حکم قانون که برو ریب و ریا ساز .مظفر آمد گر نداری تو محاسن به رخ و چرک به دست جای در محکمه انداز . مظفر آمد مه و مهواره فرود آر ز بام خانه غم و غمخانه به پا ساز .مظفر آمد گر که خواهی نخوری آنگ ز همسایه .برو اخم بر چهره بینداز. مظفر آمد عمگفت :بیا رخت به ایران افکن من نگویم که چنین ساز. مظفر آمد ************************ توضیح:منظور از مظفر. امیر مبارزدین محمدمظفر. که حافظ از او بنام محتسب نامبرده است. + نوشته شده در یکشنبه پنجم اسفند 1386ساعت 13:1 توسط اکبر بینا | -------------------------------------------------------------------------------- مشهورترین واقعه تاریخ بسم الله الرحمن الرحيم مشهور ترين واقعه تاريخ نوشته:حاج علي بينا شروع محرم الحرام هر سال يك تكليف خونين را به خاطرما مياورد كه باگذشت سالهاي متمادي نه تنها كهنه نميشود بلكه هروز و هر سال نوتر وتازه تر از قبل خودنمايي ميكند. واينست كه بعداز14 قرن هنوز هرساله در عاشوراي حسيني ميجوشد و ميخروشد و درخت تناوراسلام را با خون شهداي خويش آبياري مينمايد و بدان تازگي و طراوت دوباره ميبخشد. جهاد وجانبازي پيشوايي خدايي و مردمي را در برابر ظلم وفساد و بيعدالتي و جنايت و آدمكشي و شراب خواري وبولهوسي و كارهاي ضدمردمي و انساني وخفقان رابخاطرمان مياورد. امام حسين (ع)جهادي مقدس راباشهامت وشجاعت وگذشت و فداكاري براي حفظ دين رسول خدا (ص) وقرآن كريم آغازنمود. وفرمود: "ان الحياة عقيدة وجهاد" وبراي هدف الهي و ايمان خدائيش جهاد مقدس در راه عقيده ومبارزه برعليه ظلم و بيداد را تداوم بخشيد. قيام مقدس و خدايي امام حسين(ع) يك قيام بخاطر كنار زدن پرده هاي ريا وخدعه وبراي احادمردم بود تا آگاهي بخش آنان در طول تاريخ باشد كه : از زيادي قشون دشمنان وحشت نكنند واز سروصداوهياهوي بيگانگان و كافران و مشركان نترسند و با الهام گرفتن از قيام سيدالشهدا(ع)از كمي و قلت طرفداران خود .بيم و غم بخود راه ندهيد چرا كه شما خدارا داريد و همين موجب دلگرمي وسرانجام پيروزي و موفقيت شما خواهد بود. و البته مقتداي ما حضرت علي (ع) ميفرمايند: "ايهاالناس لاتستوحشوافي طريق الهدي لقلة اهله........" "در راه هدايت و انحام تكليف و مسئوليت و اجراي شعائر خويش از قلت نفرات خود نترسيد" اميد است كه ما و همه ايرانيان و مسلمانان از عاشورا درس آزادگي گرفته و بكارببنديم و بدانيم كه: بزرگ فلسفه قتل شاه دين اين است كه مرگ سرخ به از زندگي ننگين است. ************************************** معلم بلاگ moallemblog + نوشته شده در یکشنبه بیست و یکم بهمن 1386ساعت 20:18 توسط اکبر بینا | -------------------------------------------------------------------------------- طنز به اجوال بازنشستگان وبی توجهی همگان بسم الله الرحمن الرحيم *طنز* علي اكبر اختري فر از سمنان آنچه امروز مشي ايران است گاه شوخي به نص قرآن است آنكه ميداند ونمي داند (1) مستحق دويست تومان است مدرك ابتدايي و ليسانس همتراز حقوق دربان است مزد خدمتگزار و يك استاد آخر ماه هردو همسان است از عملكرد مجلس و دولت عقل فرزانه مات و حيران است آفرين بر عدالت دولت دوغ و دوشاب هردو يكسان است فقر وبيچارگي پس از خدمت از كرامات خاص دوران است شده معيار ارزش و عزت پول و ثروت كه دام شيطان است درشگفتم از آن حكيم كه گفت: "علم و حكمت كمال انسان است" ************************************** (1) هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ؟ قرآن كريم ********************************************* معلم بلاگ moallemblog + نوشته شده در یکشنبه بیست و یکم بهمن 1386ساعت 20:16 توسط اکبر بینا | -------------------------------------------------------------------------------- عید فطر و آغاز ماه شوال مذهبي ماه شوال و عيدفطر1 بسم الله الرحمن الرحيم ماه شوال و عيدفطر برگرفته از:مكتب اسلام عيد قربان وعيدفطردوعيدازاعيادبزرگ اسلامي است.كه پس از پايان يك دوره عبادت وپرستش وپس ازانجام مراسم خاص مذهبي برگزارميشوداولي پس ازپايان يك سلسله اعمال ويژه ومراسم حج كه خود درسي است آموزنده وفراگير وپس از يكدوره تمرين عملي در آموزشگاه صحرا و حج انجام مي گيرد و گويي به شكرانه اعمال مراسم و انفاق همگاني (فقيروغني) را در شادي و سرور سهيم مي سازد. و ديگري عيدفطراست كه بعد از موفقيت در يك آزمايش بزرگ روحي و جسمي . و انجام يك فريضه بزرگ الهي و پايان يك تمرين يك ماهه زندگي ساز روزه.برگزار ميشود. و اين عيد نيزبرنامه ويژه اي دارد.كه شكوه وسرور آن همه خانواده هايجامعه اسلامي اعم ازبينوا وثروتمند را فراميگيرد. مسلمانان همه ساله ازآغازماه رمضان درپرتويك ماه روزه وامساك .تمرين پيروزي برهوي و هوس وخواهشها وعادات نفساني ميكنند وسپس درپايان آن ماه عيدفطر راجشن ميگيرند.اين جشن پيروزي برهوي هاي نفساني و خواهش هايي كه ريشه انواع مفاسد و گرفتاريهاست.ميباشد. افطار اجباري روز اول ماه شوال . خود نشانه ديگري از اخلاص و تسليم دربرابر آفريدگارجهان است.ونمايانگراين نكته كه ماهمگي ديروز بادهان روزه درمساجدو معابد به امتثال امر الهي ميپرداختيم وامروزهمگان باقيافه ديگر وپس ازافطارباشعارالله اكبر و لله الحمد بسوي خدا گام مي سپاريم .وسرتسليم و بندگي به آستان او مي سائيم.وبراي اين موفقيت بزرگ وتوفيق عبادت ويژه درطول يك ماه اورامي ستائيم.وتاديروزبفرمان اوامساك ميكرديم وبازامروز بفرمان او افطارميكنيم.وچه شكوهمندوفوق العاده است .اين تسليم واين جشن. جالب ترآنكه اين جشن بادوپيونداصيل و سازنده آغازميشود. يكي پيوند باخداوآفريدگارجهان وديگري پيوندبامردم وانسانها. برگزاري نمازعيدآنهم بصورت همگاني وجماعت دريك فضاي باز با شعارهاي روح پرور.نمودارجلوه اي شكوهمندازپيوندخلق وتوده ها با خالق است ودرعين حال نشان سپاسگزاري براي انجام وظيفه اي بس بزرگ است. پرداخت زكات واجب نمودارانساندوستي ونوع پروري ونشانه تحكيم بامستمندان وطبقه محروم است.يعني دراين جشن مذهبي اگر محروم وبينوايي وجود داشته باشد.بادستگيري وپرداخت حقوقش درشادي وسرورهمگان سهيم ميشودتابادلي ناشاد و محروم.درجامعه نباشد. + نوشته شده در شنبه دوازدهم آبان 1386ساعت 8:36 توسط اکبر بینا | -------------------------------------------------------------------------------- شروع بکار پیام استرآباد بسمالله الرحمن الرحیم کانون بازنشستگان استان گلستان .اقدام به انتشار و راه اندازی نشریه و وبلاگ پیام استرآباد نموده است که امیدوار است تا بازنشستگان استان گلستان و سایر استانهای کشور اسلامیمان با تماس و یاری ما.به انعکاس مقالات و مطالب و خواستهای این قشر تاثیر گذار و موثر جامعه مارا یاری نمایند. لطفا" مقالات خود را به آدرس کانون بازنشستگان استان گلستان در اداره آموزش و پرورش گرگان یا به آدرس وبلاگ یا آدرس نویسنده ارسال فرمائید کانون بازنشستگان فرهنگی استان گلستان + نوشته شده در شنبه دوازدهم آبان 1386ساعت 8:22 توسط اکبر بینا | -------------------------------------------------------------------------------- تسلیت شهادت امام صادق (ع) مذهبي تسلیت شهادت امام صادق (ع) شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد بسمه تعالي وبلاگ معلم . سالروز شهادت امام ششم حضرت امام جعفر صادق(ع) را به عموم مسلمانان جهان و هموطنان عزيز.تسليت و تعزيت ميگويد. و اميدواريم که با پيروي از سيره آن امام بزرگوار و صادق آل محمد(ص) .بتوانيم قدمهاي بلندي در راستاي ساختن جامعه اسلامي خود برداريم وانشاءالله بتوانيم در رفع ظلم وتبعيض وبي عدالتي .با استفاده ازنظرات ائمه اطهار(ع) و رهروان آن عزيزان موفق و پيروز باشيم. بديهي است اين هدف عالي و بسيار عظيم حاصل نخواهد شد. مگرآنکه با برنامه ريزي دقيق علمي.وقت خويش را به زيبايي تقسيم نماييم و از هر دقيقه آن به جهت ساختن و آباد نمودن ايران اسلامي استفاده نماييم و اينمهم تنها در سايه وحدت همه ايرانيان امکان پذير است. که انشاءالله تحقق خواهد يافت. چرا که <<يدالله مع الجماعه>> و نصرت خداوند نزديک حواهد بود. اما اين مهم بدون صبر و شکيبايي و استقامت و پايداري ممکن نخواهد بود. چرا که: <<ان تنصر الله . ينصرکم و يثبت اقدامکم >> پس لوازم ساختن جامعه امام صادق (ع) آنست که با همه مهربان باشيم . بهم کمکو ياري کنيم و اين را بدانيم که هر کاري سخت ودشوار است و کارهاي بزرگ واهداف متعالي رنج و زحمت بيشتري ميطلبند. والبته آنکسي که کناري نشسته و فقط ديگران را نفد ميکند. هيچگاه اشتباهي نمي کند و طبيعي است آنان که در گود هستند و ميخواهند مملکت و جامعه را بسازند. مسلما ممکن است اشتباهاتي نيز داشته باشند. که وظيفه ماست تا با کمکهاي خود و نقد هاي واقع بيتانه خود به ساخثن و ايجاد وحدت و انسجام در ايران اسلامي ياري نماييم. پيروزي و موفقيت همگان را از ايزد منان خواستاريم و هدايت همه ما را به صراط مستقيم الهي از خداوند ميخواهيم. ********************** + نوشته شده در شنبه دوازدهم آبان 1386ساعت 8:7 توسط اکبر بینا | -------------------------------------------------------------------------------- صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ -------------------------------------------------------------------------------- نوشته های پیشین اسفند 1386 بهمن 1386 آبان 1386 -------------------------------------------------------------------------------- پیوندها مقام معظم رهبری دفترمقام معظم رهبری ریاست جمهوری اسلامی ایران وبلاگ رئیس جمهور معلم بلاگ وزارت آموزش و برورش وزیر فرهنگیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای عالی فناوری کشور سازمان سنجش آموزش کشور خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی -------------------------------------------------------------------------------- RSS POWERED BY BLOGFA.COM
+ نوشته شده در  شنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 19:26  توسط علی اکبری  | 

نمايش تصوير در وضيعت عادي


 

رئيس جمهور محبوب محبتي فرمائيد


 


 

بسم الله الرحمن الرحيم


جناب آقاي دکتراحمدي


رئيس جمهورمحترم


باسلام وآرزوي توفيق خدمت براي همه خادمان کشورمان ازپروردگارمهربان.باستحضارميرساند:


دربند6مصوبه هيات محترم وزيران به شماره


11008/ت63715مورخه28/01/86مقررداشته اند:


((دستگاههاي مشمول اين بندموظفندپس ازاجراي


بند2 اين تصويب نامه.معادل مبالغ مذکور را باهمه


سازو کار به بازنشستگان و وظيفه بگيران خود پرداخت نمايند.))


نظربه اينکه درتبصره بند6


((ضريب فوق العاده تعديل درمورد شاغلين طرح


طبقه بندي معلمان آموزش وپرورش و. . .  . . . به


ميزان 300%حداقل حقوق مبنا ذکر شده است))


سازمان بازنشستگي حق تعديل معلمان بازنشسته را بدون توجه به بند6 همين ميزان را به 150%تقليل داده


است.


معلمان بازنشسته آموزش و پرورش انتظار دارند:


باتوجه به خدمات خود درطول دوران آموزش ويکسان


بودن هزينه زندگي براي همه .بيش از اين دريافتي


شاغل وبازنشسته را متفاوت نساخته ومعلمان بازنشسته همچون معلمان شاغل از حق تعديل 300%


برخوردارگردند.


باشد که با اين عمل کوله بار غمها يي راکه به دلهاي


معلمان بازنشسته سنگيني ميکند


(مخصوصا" قبل از 79)


بزدائيد.


کانون بازنشستگان استان گلستان


وبلاگ معلم


moallemblog

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۶ساعت 10:52  توسط علی اکبری  |